បំពង់ស៊ីឡាំងដែកអ៊ីណុក

  • 304 316 Honed Pneumatic Cylinder Stainless Steel tube, Stainless Steel Pipe

    304 316 Honed Pneumatic Cylinder Stainless Steel Tube បំពង់ដែកអ៊ីណុក

    បំពង់ដែកអ៊ីណុក Honed ប្រើសម្រាប់ផលិតស៊ីឡាំង pneumatic ដែកអ៊ីណុក ដូចជា MA, DSNU ជាដើម។ ស៊ីឡាំងតូច។ប្រើសម្ភារៈ 304 ឬ 316 បំពង់ដែកអ៊ីណុក។ទំហំបំពង់ពី 8mm ដល់ 100mm ។Autoair អាចជួយអ្នកក្នុងការកាត់បន្ថយភាគហ៊ុន និងតម្លៃប្រកួតប្រជែងកាន់តែច្រើន។