បំពង់ស៊ីឡាំងដែកអ៊ីណុក

  • 304 316 Honed Pneumatic Cylinder Stainless Steel Tube បំពង់ដែកអ៊ីណុក

    304 316 Honed Pneumatic Cylinder Stainless Steel Tube បំពង់ដែកអ៊ីណុក

    បំពង់ដែកអ៊ីណុក Honed ប្រើសម្រាប់ផលិតស៊ីឡាំង pneumatic ដែកអ៊ីណុក ដូចជា MA, DSNU ជាដើម។ ស៊ីឡាំងខ្នាតតូច។ប្រើសម្ភារៈ 304 ឬ 316 បំពង់ដែកអ៊ីណុក។ទំហំបំពង់ពី 8mm ដល់ 100mm ។Autoair អាចជួយអ្នកក្នុងការកាត់បន្ថយភាគហ៊ុន និងតម្លៃប្រកួតប្រជែងកាន់តែច្រើន។